09/550 - 3

ADEK’in önerisi ve Rektörlüğün olumlu görüşleri doğrultusunda,

 

a) Hukuk alanındaki atama ve yükseltilmelerde kullanılmak üzere Ek.1’de sunulan puanlama tablosu ile minimum koşulların uygulanmasına,

b) Hukuk, İletişim ve Eğitim alanlarındaki 1.1.1.04 listeleri ile, hukuk alanındaki 1.2.1 listelerininin EK.2, EK.3 ve EK.4’teki gibi olmasına,

 

c) Bu kararların yeni atama/yükseltilme başvurusu yapacak olanlar için geçerli olması, karar tarihi itibarı ile Rektörlüğe atama ve yükseltme başvuru dosyalarını eksiksiz olarak sunmuş olan adaylara ise lehlerine olan kararların uygulanmasına,

10/554 - 6

Rektörlüğün önerisi doğrultusunda, Akademik Değerlendirme Kıstaslarının Atama ve Yükseltmelerde Aranan Minimum Koşullar Bölümündeki HUKUK çizelgesinin “Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yeterli kadro oluşana kadar işbirliği anlaşması bulunulan Türkiye devlet üniversitelerinden hukuk alanında alınan profesörlük ünvanları bu ilkelere bakılmaksızın geçerlidir.“ şeklinde yer alan dipnotun “Doğu  Akdeniz  Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yeterli kadro oluşana kadar işbirliği anlaşması bulunulan Türkiye devlet üniversitelerinden hukuk alanında alınan akademik ünvanlar bu ilkelere bakılmaksızın geçerlidir.” şeklinde değiştirilmesine.

10/562 - 2

Rektörlüğün önerisi doğrultusunda, Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, Prof. Dr. Osman Kükrer, Prof. Dr. Mesut Özdeniz ve Prof. Dr. Nazım Mahmudov’un Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK) üyesi olarak atanmaları hususunun Üniversite Senatosu onayına sunulmasına oy birliği ile,

10/569 - 1

Rektörlüğün önerisi doğrultusunda, atama ve yükseltmelerdeki minimum koşullarda yer alan master ve/veya doktora tez yöneticiliği (3.1.1.01 ve 3.1.2.01) ile ilgili koşullar bölümündeki "yeterli sayıda lisansüstü öğrenci olması durumunda aranır."

 

ibaresinin,

 

"Doçentlikle ilgili uygulamada, master (yüksek lisans) ve/veya doktora tez yöneticiliği (3.1.1.01 ve 3.1.2.01) ile ilgili koşulların sağlanamadığı durumlarda bu kategorideki puan eksikliği, eksik puanların 8 katı kadar puanı 1.1.1 kategorisinden, aynı kategorideki minimum koşullara ilaveten toplamakla giderilebilir. Profesörlükle ilgili uygulamada ise, master ve/veya doktora tez yöneticiliğinden (3.1.1.01 ve 3.1.2.01) en az 3 puan toplanması gerekir. Ayrıca master ve/veya doktora tez yöneticiliğinden eksik kalan puanlar, eksik puanların 8 katı kadar puanı 1.1.1 kategorisinden, aynı kategorideki minimum koşullara ilaveten toplamakla giderilebilir."

 

ibaresi ile değiştirilmesine.

10/569 - 2

Rektörlüğün önerisi doğrultusunda, atama ve yükseltmelerdeki minimum koşullarda yer alan "Öğreticilik Başarısı (3.2.1.03) ilk %80 içinde yer alamayanların atamalarının yapılabilmesi için yayın puanlarının minimumların yeterince üzerinde olması beklenir."

 

ibaresinin,

 

"Başvuru tarihinden önceki tamamlanmış son dört döneme ait ortalama öğreticilik başarısının (3.2.1.03) fakültedeki / okuldaki tam zamanlı öğretim elemanları arasında en başarılı %80 dilimi içinde yer alması, ilk %80'lik dilimde olmama durumunda ise tamamlanmış son dört döneme ait ortalama öğreticilik başarısının 3.00/4.00 veya üzerinde olması gerekir. Tamamlanmış son dört döneme ait ortalama öğreticilik başarısı %80 diliminin dışında ve 3.00'ın altında olan başvuru sahibinin başvurusunun değerlendirilmeye alınması için 1.1.1 kategorisindeki minimum koşulların toplamının en az 2 katını sağlaması gerekir."

 

ibaresi ile değiştirilmesine.

10/569 - 3

Rektörlüğün önerisi doğrultusunda, Üniversite Yönetim Kurulu'nun yukarıda almış olduğu 10/569 -1 ve 10/569 -2 sayıli kararların, karar tarihinden sonra atama / yükseltilme başvurusu yapacak olanlar ile lehine olması halinde Rektörlüğe başvuru dosyalannı karar tarihinden önce eksiksiz olarak sunmuş olan adaylar için uygulanmasına.

10/569 - 4

Rektörlüğün önerisi doğrultusunda, alanında lisansüstü program bulunmayan adaylar için, Üniversite Yönetim Kurulu'nun yukarıda almış olduğu 10/569 -1 sayılı kararda yer alan yeni uygulamanın 15.09.2011 tarihinden itibaren geçerli olması, bu tarihe kadar yapılacak olan başvuruların mevcut kriterlere göre değerlendirilmesine.

10/569 - 5

Rektörlüğün önerisi doğrultusunda, Akademik Personelin Ünvan Tüzüğü'nün 6. maddesinde tanımlanan Akademik Değerlendirme Kıstasları ile ilgili olarak, yine aynı tüzük maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Bilimleri alanında yapılacak atama ve yükseltilmelerdeki minimum koşullar saptanana kadar yardımcı doçent atamalarında sadece "doktora derecesine sahip olmak" minimum koşulunun aranması, ve bu uygulamanın 15.09.2010 tarihinden başlayarak 3 yıl geçerli olmasına.

10/570 - 1

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'nın önerisi ve Akademik Değerlendirme Kurulu (ADEK)'nun onayı doğrultusunda, atama ve yükseltilmelerde Ek.1'de yer alan  Mimarlık Fakültesi 1.1.1.04 listesinin kullanılmasına.

10/570 - 2

Rektörlüğün önerisi doğrultusunda, 30.11.2010 tarihinden önce yükseltilme başvurusunda bulunan Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin de ÜYK'nın 10/570 -1 sayılı kararı ile onaylanan Mimarık Fakültesi 1.1.1.04 listesinden yararlanabilmelerine.

11/572 - 1

Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Müdürlüğü'nün önerisi ve Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK)'nun onayı doğrultusunda, atama ve yükseltilmelerde kullanılacak olan Ek.1A ve Ek.1B'de yer alan TOYO 1.1.1.04 Listesinin kabulüne.

11/577 - 2

Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK)’nun önerisi ve Rektörlüğün olumlu görüşleri doğrultusunda, atama ve yükseltilmelerde Ek.2’ de sunulan güncellenmiş Akademik Değerlendirme Kıstasları’nın kullanılmasına oy birliği ile,

11/580 - 2

Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK)’nun önerisi ve Rektörlüğün olumlu görüşleri doğrultusunda, Görsel Sanatlar alanlarındaki atama ve yükseltilmelerde Ek.2’de belirtilen minimum puanların kullanılmasına oy birliği ile,

11/582 - 5

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın önerisi ve ADEK’in onayı doğrultusunda, Ek.3’deki tabloda verilen Mimarlık Fakültesi Ulusal Yayın Listesi’nin kabulüne oy birliği ile,

11/582 - 6

İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı’nın önerisi ve ADEK’in onayı doğrultusunda, İşletme ve Ekonomi Fakültesi akademik personelinin  atama ve yükseltilmelerinde kullanılacak fakültenin 1.1.1.04 listesi ile ilgili olarak,

 

a) Muhasebe eğitimi ile ilgili dergilerin hazırlanan 1.1.1.04 listede yer almasına oy çokluğu ile,

 

b) Ek.4’ de verilen listenin İşletme ve Ekonomi Fakültesi 1.1.1.04 listesi olarak kabulüne oy çokluğu ile,

11/582 - 7

Fakülte ve Yüksekokul’ların Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış 1.1.1.04 listelerinde yer alan bilimsel dergilerde, ilgili 1.1.1.04 listesi Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadan önceki herhangi bir tarihde yapılan yayınların da 1.1.1.04 kapsamında değerlendirilmesine oy çokluğu ile,

13/605 - 2

Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın önerisi doğrultusunda, Akademik Değerlendirme Komitesi (ADEK) tarafından uygun bulunan Hukuk alanındaki atama ve yükseltmelerde kullanılan minimum koşullarda aşağıda belirtilen değişikliklerin / eklemelerin yapılmasına oy birliği ile,

a)    Puanlama tablosunun “Ulusal Kitap” bölümüne 1.2.2.07 kodu ile ‘‘TC Yüksek Öğretim Kanunu 24/b/2 gereğince Üniversitelerarası Kurul’un kriterlerine uygun özgün bilimsel kitap” maddesi eklenmesine,

b)    Puanlama tablosuna 1.2.5.02 kodu ile “Mahkeme kararlarında bilimsel yayınlara yapılan atıf sayısı” ve 2.2.1.03 kodu ile “Yayınlanmış yargı kararları çevirisi” eklenmesine,

c)    Minimum koşullar tablosundaki doçentlik ve profesörlük bölümlerine özel koşulları ile beraber aşağıdaki ibarenin  eklenmesine,

‘‘-VEYA-

1.1.2.01 veya 1.2.2.07

ve

     1.2.1.01’’

(Böylelikle uluslararası nitelikte akademik kitap ile doçentlik veya profesörlük tezi minimum koşullar arasında alternatif olarak yer almıştır)

d)    1.1 veya 2.1.1.01 ve 2.2 kategorilerindeki toplam puanları ile ilgili özel koşullar yeniden düzenlenmesine,

e)   Toplam puan doçentlikte 55’den 70’e, profesörlükte 120’den 150’ye yükseltilmesine,

13/605 - 3

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın önerisi doğrultusunda, Akademik Değerlendirme Komitesi (ADEK) tarafından uygun bulunan Mimarlık alanındaki atama ve yükseltmelerde kullanılan minimum koşullarına, 1.1.1.01 ve 1.1.1.04 kategorileri yanısıra 1.1.1.02 (Science Citation Index – Expanded) kategorisinin de eklenmesine,

13/605 - 4

Akademik Değerlendirme Komitesi’nin (ADEK) önerisi doğrultu-sunda Akademik Değerlendirme Kıstasları’nın ‘‘Atama ve Yükseltmelerde Minimum Koşullar Bölümündeki Notlar’’ kısmının aşağıda belirtilen şekli ile değiştirilmesine oy birliği ile,

 

‘‘ATAMA VE YÜKSELTMELERDE MİNİMUM KOŞULLAR

NOTLAR:

1.  Master tez yöneticiliği (3.1.2.01), doktora tez yöneticiliği (3.1.1.01) ve sanatta yeterlik çalışması yöneticiliği (3.1.3.01) ile ilgili koşullar ile ilgili olarak:

a) Doçentlikle ilgili uygulamada master (yüksek lisans) ve / veya doktora tez yöneticiliği ve / veya sanatta yeterlik çalışması yöneticiliği ile ilgili koşulların sağlanamadığı durumlarda bu kategorideki puan eksikliği, eksik puanların 8 katı kadar puanı 1.1.1. veya görsel sanatlarda 2.1.2.01/02 kategorisinden, aynı kategorideki minimum koşullara ilaveten toplamakla giderilir.

b)   Profesörlükle ilgili uygulamada ise master (yüksek lisans) ve / veya doktora tez yöneticiliği ve/veya sanatta yeterlik çalışması yöneticiliğinden  en az 3 puan toplanması gerekir. Ayrıca master (yüksek lisans) ve / veya doktora tez / sanatta yeterlik çalışması yöneticiliğinden eksik kalan puanlar, eksik puanların 8 katı kadar puanı 1.1.1. veya görsel sanatlarda 2.1.2.01/02 kategorisinden, aynı kategorideki minimum koşullara ilaveten toplamakla giderilir.

2.  Öğreticilik başarısı (Öğrenci Değerlendirmeleri) (3.2.1.02) ile ilgili koşul:

Başvuru tarihinden önceki tamamlanmış son dört döneme ait öğreticilik başarısının fakültedeki/okuldaki tam zamanlı öğretim elemanları arasında en başarılı %80 dilimi içinde yer alması, ilk %80 dilimi içinde olmaması durumunda ise, tamamlanmış son dört dönem öğreticilik başarısının 3.00/4.00 veya üzerinde olması gerekir. Tamamlanmış son dört döneme ait öğreticilik başarısı %80 dilimi dışında veya 3.00 ün altında olması durumunda, başvuru sahibinin başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için 1.1.1. kategorisindeki minimum koşullarını toplamının en az 2 katını sağlaması gerekir. (ÜYK: 10/569 – 2).

3.  Türkçe eğitim veren bölümler için 1.1.1.04 türü yayınlar ilgili fakültenin önerisi ve Türkiyedeki benzeri fakültelerin uygulamaları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.’’

 

Üniversite Yönetim Kurulu’nun yukarıda almış olduğu 13/605 – 2, 13/605 – 3 ve 13/605 – 4 sayılı kararlarından sonra Akademik Değerlendirme Kıstasları’nın güncellenmiş son şekli Ek.1’de sunulmuştur.

19/708 - 5

Akademik İşlerden Sorumlu Rektor Yardımcılığı'nın önerisi doğrultusunda, Üniversitemizin uluslararası anlamda rekabet edebilirliğini sürdürebilmek ve kaliteyi daha da yukarıya çekmek amacı ile,

• Docentlik değerlendirmelerinde. her bilim alanına yönelik olmak üzere, adayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası ve ilişkili Mevzuatında belirtilen en güncel şartları, ve Üniversitemiz atama ve yükseltme başvurularında aranan "ADEK" Doçentlik başvuru şartlarını, aynı anda sağlaması kıstasının Mart 2020 döneminden başlayarak kullanılmasına,
• Buna uygun olarak, Profesörluk, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik değerlendirmelerinde kullanılacak kıstasların güncellenmesi amacıyla ileri çalışmalar yapılmasına,

20/726 - 10

(16/12/2020)

Akademik Yükseltme Ölçütleri Komisyonu'nun önerisi ve Rektörlüğün olumlu görüşleri doğrultusunda, Ek-3'de verilen;

(a) Akademik Değerlendirme Kıstaslarının onaylanmasına,

(b) Akademik Değerlendirme Kıstaslarının onay tarihinden itibaren, 2 aktif yükseltme başvuru dönemi geçtikten sonra Mart 2022'deki üçüncü yükseltme başvuru döneminden itibaren, tüm yükseltme başvurularının değerlendirilmesinde kullanılmaya başlanmasına ve halen kullanılan Akademik Değerlendirme Kıstaslarının yürürlükten kaldırılmasına,

(c) Yükseltme başvuru sahibinin talep etmesi halinde, Akademik Değerlendirme Kıstaslarının ÜYK onay tarihinden sonraki ilk yükseltme başvuru döneminden başlayarak talep sahibinin değerlendirilmesi için kullanılabilmesine,